สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 
« July 2021»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
วันกรรมกรสากล 2564 (MAY DAY 2021)

                                                        

"สามัคคีกรรมกร  ต้านทุนนิยมครอบโลก  สร้างสังคมใหม่  ประชาธิปไตยประชาชน "

30 เมษายน 2564 ขบวนการแรงงานโดย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)ผนึกกำลังพี่น้องแรงงาน ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างของรัฐ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ทั่วประเทศ กว่า 50 จังหวัด ยื่นข้อเสนอเนื่องในวันกรรมกรสากล 2021(2564) ต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในกรุงเทพฯและในต่างจังหวัดยื่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน และ ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติ ชมกลิ่น จำนวน 12 ข้อทั้งที่เป็นข้อเสนอเร่งด่วน และข้อเสนอทั่วไปที่เป็นเรื่องใหม่และเรื่องติดตาม
ข้อเสนอเร่งด่วน
ให้รัฐบาลออกมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและคนทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ดังนี้
1. ให้เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเร็วและเปิดโอกาสให้ผู้มีความพร้อมในการนำเข้าและฉีดวัคซีนที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากรัฐเพื่อฉีดให้แก่คนใกล้ชิดและพนักงาน
ในสถานประกอบการของตนเองเพื่อลดภาระของรัฐ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต้องครอบคลุมแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทย
2. กำหนดมาตรการดูแลที่ดีพอบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข พนักงานที่ให้บริการแก่ประชาชนในการบริการสาธารณะ
ทั้งเรื่องวัคซีน เครื่องมืออุปกรณ์ การตรวจ การป้องกัน ให้เพียงพอ
3. ให้ประชาชน คนทำงาน ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ เข้าถึงการบริการการตรวจโรคอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม
4. ให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายของประชาชน ในเรื่องสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น เพราะจะเกิดประโยชน์
กับทุกคน ทุกครอบครัว และการสนับสนุนนี้ต้องเป็นงบประมาณจากรัฐมิใช่ผลักภาระให้หน่วยงานบริการ
5. การเยียวยา ช่วยเหลือ หากมีความจำเป็น ต้องเท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติครอบคลุมคนยากจน คนรายได้น้อย และดูแลแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสมในฐานะมนุษย์ที่มีความทุกข์ยากเหมือนกัน
6. ยกเลิก หรือ ลด การเก็บค่าบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) เพราะรัฐบาลมีนโยบายให้มีการเรียนผ่านระบบออนไลน์
7. รัฐบาลต้องควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มีราคาแพงและลงโทษกับผู้ที่ฉวยโอกาส บนความทุกข์ยากของประชาชน
8. รัฐต้องควบคุมการจัดการเรื่องโควิด 19 โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับขั้นตอน
9. รัฐต้องหาแนวทาง สร้างมาตรการให้หน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้รักษาการจ้างงานเอาไว้ไม่ให้มีการเลิกจ้าง หรือใช้สถานการณ์โควิดเลิกจ้างคนงานเพราะจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้วิกฤตเพิ่มมากขึ้น
10. รัฐบาลได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ซึ่งมีผลกระทบต่อคนทํางานที่เจ็บป่วยจากโรคดังกล่าว และในอนาคตเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโรคระบาด
ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีก ดังนั้น รัฐบาลจะต้องกำหนดระเบียบหรือมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องของการคุ้มครอง การรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์ค่าทดแทนให้กับคนงานที่อาจ
จะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้
ข้อเสนอทั่วไป
1. รัฐต้องจัดสวัสดิการถ้วนหน้าที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
1.1 ด้านสาธารณสุข ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่าย
1.2 ด้านการศึกษา ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. รัฐต้องกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมให้ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน
2.1 กำหนดนิยามค่าจ้างขั้นต่ำแรกเข้าให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว 2 คน ตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และต้องเท่ากันทั้งประเทศ
2.2 กำหนดให้มีโครงสร้างค่าจ้างและมีการปรับค่าจ้างทุกปี
3. รัฐบาลต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
3.1 ฉบับที่ 87 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน
3.2 ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง
3.3 ฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา
4. รัฐต้องหยุดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในทุกรูปแบบ และให้มีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน ดังนี้
4.1 ยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ
4.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
4.3 ให้มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ
5. รัฐบาลต้องยกเลิกนโยบายการจำกัดอัตรากำลังบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และยกเลิกนโยบายการลดสิทธิประโยชน์ สวัสดิการของพนักงานและครอบครัว
6. รัฐต้องกำหนดให้ลูกจ้างภาครัฐในหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน และต้องบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจำ
7. รัฐต้องปฏิรูปการประกันสังคม ดังต่อไปนี้
7.1 ปฏิรูปโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมให้เป็นอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วม
7.2 การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต้องเป็นไปในสัดส่วนที่เท่ากันทั้ง รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน
7.3 ดำเนินการบริหารจัดการ ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 และ มาตรา 33 ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน
7.4 เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้รับเงินชราภาพเป็นอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเดือนสุดท้าย
7.5 ให้สำนักงานประกันสังคมประกาศใช้อนุบัญญัติทั้ง 17 ฉบับ ที่ออกตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558
7.6 ขยายกรอบเวลาในการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทน
จนสิ้นสุดการรักษาตามคำวินิจฉัยของแพทย์
7.7 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินของผู้ใช้แรงงาน (ธนาคารแรงงาน) และจัดสร้างโรงพยาบาล ในภูมิภาคต่าง ๆ ตามสัดส่วนผู้ประกันตนในพื้นที่พร้อมกับผลิตแพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านอื่น ๆ ของสำนักงานประกันสังคมเอง
8. รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างคนงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือจ่ายไม่ครบที่กฎหมายกำหนด เช่น การปิดกิจการ หรือ การยุบเลิกกิจการในทุกรูปแบบ (ตามรัฐธรรมธรรมนูญ หมวด 5 มาตรา 53)
9. รัฐต้องจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยให้นายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของคนงาน เมื่อมีการเลิกจ้างหรือปิดกิจการ โดยนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย คนงานต้องได้สิทธิรับเงินจากกองทุนนี้ พร้อมทั้งการสนับสนุนค่าดำเนินการทางคดีระหว่างผู้ประกอบการกับคนงาน หรือ รัฐกับผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมาย
10. รัฐต้องพัฒนากลไกเข้าถึงสิทธิและการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างจริงจัง รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณ ให้แก่สถาบันความปลอดภัยฯ ให้เพียงพอ สำหรับการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ และสร้างกลไก กติกา ภายใต้การมีส่วนร่วมของคนงานทุกภาคส่วน และ ยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกรูปแบบ
11. รัฐต้องยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง เช่น การจ้างงานแบบชั่วคราว รายวัน รายชั่วโมง เหมาค่าแรง เหมางาน เหมาบริการ และการจ้างงานบางช่วงเวลา ทั้งภาครัฐและเอกชน
12. ข้อเสนอเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ
12.1 รัฐบาลต้องสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะและไม่เลือกปฏิบัติต่อชาติใดชาติหนึ่งเพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาโรคและเยียวยาต่อแรงงานข้ามชาติโดยไม่เลือกปฏิบัติ
12.2 รัฐบาลต้องให้แรงงานข้ามชาติทุกคนเข้าถึงสิทธิเงินกองทุนทดแทน เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานไม่ว่ากรณีใด
12.3 รัฐบาลต้องให้โครงการเยียวยา “ม. 33 เรารักกัน” ช่วยเหลือเยียวยากับแรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยไม่เลือกปฏิบัติและยกเลิกเงื่อนไขว่าต้องมีสัญชาติไทยและให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 38
แน่นอนว่าข้อเสนอที่ยื่นไปจะสำเร็จได้ตามที่เราต้องการหรือไม่นั้นขึ้นอยู่พลังของพี่น้องคนงานว่าจะสร้างขบวนการในการขับเคลื่อนให้ทรงพลังได้อย่างไร ดังนั้นความสามัคคีมีพลังคือแรงผลักที่จะทำให้ความต้องการเราสำเร็จ ดั่งคำที่ว่า “ภายนอกเป็นเงื่อนไข ภายในชี้ขาด”
SERC News
 

สวัสดีปีใหม่ 2564

| อ่าน 216 ครั้ง
สรส.ได้ส่ง ส.ค.ส.อวยพรปีใหม่ 2564 ถึงองค์กรสมาชิก และเพื่อนพี่น้องผองเพื่อนผู้ใช้แรงงานทุกๆ คน กายแกร่ง...ใจสุข หมดทุกข์..หมดโศก ไร้โรค...ปลอดภัย ตลอดปี ตลอดไป...ปีใหม่เทอญ

 
 

คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วน...

| อ่าน 531 ครั้ง
คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า มีจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า จัดเวทีแถลงข่าว“จดหมายเปิดผน...

 
 

ผลการเลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้าง ใน ครรส.

| อ่าน 237 ครั้ง
ผลการเลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ตามที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ซึ่งคณะกรรมการระดับไตรภาคีตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรั...

 
 

การสัมมานาเชิงปฏิบัติการ “การรวบรวมสภาพการจ้าง/สิทธิประโยชน์...

| อ่าน 137 ครั้ง
การสัมมานาเชิงปฏิบัติการ“การรวบรวมสภาพการจ้าง/สิทธิประโยชน์ขององค์กรสมาชิก สรส.” SERC ร่วมกับ LO จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การรวบรวมสภาพการจ้าง/สิทธิประโยชน์ขององค์กรสมาชิก สรส.&...

 
ข่าว สรส.
 

สรส.ยื่นหนังสือถึง รมว.แรงงาน เพื่อติดตามและเสนอปรับปรุงมาต...  

| อ่าน 169 ครั้ง
สรส.ยื่นหนังสือถึง รมว.แรงงาน เพื่อติดตามและเสนอปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ำฯ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สรส. นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. นำผู้แทนองค์กรสมาชิกเข้าพบกับนายสุชา...

 
 

วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล (25 พฤศจิกายน 2563)

| อ่าน 231 ครั้ง
วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล (International day for the Elimination of Violance against Women) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับคณะกรรม...

 
 

วันเอดส์โลก (1 ธันวาคม 2563)

| อ่าน 190 ครั้ง
"วันเอดส์โลก" 1 ธันวาคม ของทุกปี สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) โดยกรรมการบริหาร ฝ่ายสตรี / อนุกรรมการฝ่ายสตรี สรส.และองค์กรสมาชิกร่วมกิจกรรมการกุศล"เนื่องในวันเอดส์โลก" โดยได้นำสิ่งของแ...

 
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

| อ่าน 201 ครั้ง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพื่อประเมินผลการบริหารงานของ สรส." สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลการบริหารงานของ สรส. โดยมีเป้าหมายจากผู้แทนองค์กรสม...